dilluns, 16 de gener del 2012

Premi de la Nit de Sant Joan 2012 de l'Institut d'Estudis Eivissencs

L'Institut d'Estudis Eivissencs convoca el Premi de la Nit de Sant Joan 2012.
Aquestes són les bases del Premi
:
 1. Consta de tres categories: A, B i C. A la categoria A, podran participar-hi l’alumnat d'Educació Infantil i Primària nascuts o residents a les Pitiüses, amb treballs individuals o realitzats en equip, dirigits o no per un professor/a o altra persona. La categoria B comprèn l’alumnat d'Educació Secundària i Batxillerat, en les mateixes circumstàncies que la categoria A. La categoria C és oberta a totes les persones no incloses als apartats anteriors, encara que no siguin nascudes ni residents a les Pitiüses.

 2. Els treballs presentats a concurs hauran de tractar sobre qualsevol tema relacionat amb les Pitiüses: Geografia, Història, Llengua, Costumisme, Ciències de la Naturalesa, Arquitectura, Art, etc.

 3. L'extensió màxima dels treballs serà de 60 folis a les categories A i B, i de 100 a la categoria C. Es presentaran en fulls DIN-A4, escrits per una sola cara (lletra: Times New Roman, núm. 12, interlineat a 1.5).

 4. Els treballs seran originals, inèdits i redactats en llengua catalana.

 5. La dotació del premi és de 1.200 € en cada una de les categories. D'altra banda, si així ho consideràs el jurat, podrà concedir-se un accèssit de 420 €.

 6. Els treballs s'enviaran per triplicat a l'Institut d'Estudis Eivissencs, carrer de Pere Francès, 12 - apartat de correus 578 -, 07800 Eivissa. En un sobre tancat, amb només el títol de l'obra a l'exterior, s'haurà de fer constar obligatòriament nom complet, edat, domicili i telèfon.

 7. En cada cas, el Jurat serà constituït per tres persones, una de les quals serà un membre de la Comissió Executiva de l’IEE, actuant com a secretari/a, que emetran el seu veredicte abans del dia 23 de juny. El Jurat resoldrà de la millor manera els casos no previstos per aquestes bases. El seu veredicte serà inapel·lable.

 8. Qualsevol dels premis podrà ser declarat desert a criteri del Jurat corresponent. També podrà ser concedit ex aequo.

 9. Tots els premis seran públicament concedits la nit del 23 de juny a la Festa de la Nit de Sant Joan, que organitza anualment l'Institut

 10. L'Institut d'Estudis Eivissencs es reserva durant un any el dret de publicació dels treballs premiats. Totes les edicions seguiran els criteris de publicació de l'IEE (correcció, disseny, maquetació...).

 11. La data límit d'admissió de treballs és el 21 de maig.

 12. Els traballs no premiats es podran recollir a la seu de l'IEE fins el dia 24 de juliol. Passat aquest període es destruiran.

 13. La participació en algun dels premis que es convoquen suposa l'acceptació d'aquestes bases.

divendres, 13 de gener del 2012

Cursos de català a Santa Eulària


L’Ajuntament de Santa Eulària ofereix els següents cursos de català a l’aula municipal del carrer de Sant Jaume, 72 (on hi ha la sala d’exposicions).

A1 Dilluns, dimecres i divendres, d'11 a 13 h
A1 Dilluns, dimecres i divendres, de 19 a 21 h
A2 Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 11 h
A2 Dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 19 h
B1 Dilluns, dimecres i divendres, d'11 a 13 h
B2 Dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 19 h
C1 Dilluns, dimecres i divendres, de 19 a 21 h

El termini de matrícula és del 16 al 27 de gener.

Matrícula per internet : http://cofuc.caib.es o a l’Ajuntament de Santa Eulària (Plaça d’Espanya, 1. Tel. 971 332 800 / 971 043 200. Correu electrònic: acosta@santaeulalia.net. Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h).

diumenge, 8 de gener del 2012

El programa d'apadrinament

Com ja sabeu, cada any la comissió lingüística del centre posa en marxa el programa d'apadrinament de l'alumnat nouvingut. El programa es basa en la creació de parelles, un alumne nouvingut amb un alumne no-nouvingut (el padrí o padrina), que signen un contracte de relació amb uns compromisos concrets. L'alumne padrí es compromet a ajudar l'alumne apadrinat a integrar-se en el grup, a utilitzar amb ell la llengua catalana i a donar-li suport en les seves tasques. L'alumne nouvingut es compromet a acceptar l'ajuda que se li ofereix i a esforçar-se a utilitzar la llengua catalana i a integrar-se en el grup. Aquesta relació entre iguals, que la UNESCO reconeix com una de les pràctiques pedagògiques més eficients, permetrà a l'alumne nouvingut integrar-se al centre més ràpidament i més favorablement i a l'alumne padrí enriquir-se a través d'una experiència solidària.
El programa d'apadrinament pretén facilitar la incorporació de l'alumnat nouvingut al centre, tant lingüística com culturalment, i fomentar el coneixement, la comprensió i la tolerància entre alumnes amb diferents origens, llengües i cultures.
És important que no oblidem que encara que el centre proporcioni un alumne padrí/padrina a cada alumne nouvingut, l'acollida és una tasca de tota la comunitat educativa, especialment de tots els seus companys i professors.